fbpx

A 2023-as év izgalmai V. – A vállalkozásokat érintő főbb változások 

A 2023-as év változásaival foglalkozó blogcikk sorozatunk utolsó része a vállalkozásokat érintő legfőbb újdonságokat tartalmazza. Fontos összegző cikk minden tudatos cégtulajdonos számára. 

1. ÁFA változások

 • Az új lakóingatlanok 5 %-os kedvezményes ÁFA kulcsa: meghosszabbították a szabályozást 2024. december 31-ig. Amennyiben az építési engedélyt 2024. december 31-ig véglegesítik, akkor a kedvezményes kulcs az értékesítéskor 2028. december 31-ig alkalmazható lesz.
 • Változott az új ingatlan fogalma: 2023. január 1-től új ingatlannak csak akkor nevezhető az adott lakás/ház, ha ingatlan első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg, vagy ha meg is történt, de a használatbavételi engedély véglegessé válása és az értékesítés között még nem telt el 2 év.
 • Fordított adózás: megváltozik az építési-szerelési vagy egyéb szerelési munka fogalma. Minden olyan tevékenység, amely hatósági engedélyhez vagy hatósághoz történő bejelentéshez kötött ingatlan létrehozatalára, átalakítására, bővítésre és egyéb megváltoztatására irányul, minden esetben január 1-től a kötelezően a fordított adózás körébe tartozik.
 • 2026. december 31-ig fordított adózás mellett lehet üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű jogot (karbonkvótát) átruházni, valamint meghatározott VTSZ-szám alá tartozó gabonákat, illetve vas- és acélipari termékeket értékesíteni.
 • Távértékesítés és online szolgáltatásnyújtás: Ezen tevékenységek esetében az alanyi adómentes vállalkozás nem járhat el alanyi adómentes minőségében, ezen értékesítéseknél jogosult az előzetesen felszámított adó levonására, az import távértékesítés esetében az importáfa levonásba helyezésére is. A fentiek miatt ezen ügyletek ellenértéke így nem számít bele az adómentességi értékhatárba.

2. TAO – Elhatárolt veszteség

A jelenlegi szabályozás alapján a 2015. adóév előtt keletkezett veszteség 2030-ig használható fel, míg a 2015-től keletkezett veszteség felhasználhatósági ideje 5 év. Új átmeneti rendelkezés lép érvénybe: a 2014-ben és előtte keletkezett veszteség a kamatlevonási korlátozás, illetve az elhatárolt veszteség nélkül számított adóalap 50%-ig érvényesíthető, mint adózás előtti eredményt csökkentő tétel. A módosítás első alkalommal 2022. január 1-től kezdődő adóévre alkalmazható.

3. Transzferár 

Gigabírságok és szigorítások lesznek a transzferár dokumentáció hiánya esetében: a kiszabható mulasztási bírság összege 2 millió Ft-ról    5 millió Ft-ra, az ismételt mulasztásé pedig 4 millió Ft-ról 10 millió Ft-ra emelkedik. 

4. KIVA

 • 2023-tól nem választhatja adózási formájának a kisvállalati adót (kiva) az a társaság, amely a bejelentkezést megelőző adóévben a társasági adószabályok kamatlevonás-korlátozási szabályainak alkalmazásával társasági adóalap-módosítást hajtott végre.
 • A szabályok szerint januártól az a cég, amelyik a kamatlevonási-korlátozási szabályok, vagy a társaságiadó-szabályok tőkekivonásra és adóelkerülésre vonatkozó különös rendelkezéseinek alkalmazásával társasági adóalap-módosítást hajt végre, az adóév első napját megelőző nappal kikerül a kiva hatálya alól.
 • Ezen kívül fogalmi pontosítások történtek: az átlagos statisztikai állományi létszámra vonatkozóan, a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezmény, a kiva alóli kiesés feltételeinek meghatározása, a személyi jellegű kifizetések tekintetében

5. Helyi iparűzési adó (HIPA)

Egyszerűsített adóalap-megállapítás: Azok a vállalkozások, amelynek éves bevétele a 25 millió forintot (átalányadózó kereskedők esetében a 120 millió forintot) nem haladja meg, élhet az egyszerűsített adóalap-megállapítás lehetőségével. 

6. Szociális hozzájárulás (SZOCHO)

Változás, hogy külföldi előadóművészek és stábtagok esetében kiterjesztették az EU-n kívüli, a szociális biztonsági egyezménnyel érintett országokból Magyarországra érkezett, és itt egyszerűsített adózást választó stábtagokra, előadóművészekre is a szociális hozzájárulási adó alóli mentességet.

A SZOCHO fizetési felső határ 2023-ban: a vállalkozásból kivont jövedelem, az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem, az árfolyamnyereségből származó jövedelem, az osztalék, a vállalkozói osztalékalap, és az Szja tv. 1/B. § hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységből származó jövedelme esetén a természetes személynek az adót addig kell megfizetni, amíg az adókötelezettség alá eső jövedelme a tárgyévben eléri a minimálbér huszonnégyszeresét, azaz a 2023-ban hatályos, 232 000 Ft x 24 = 5 568 000 Ft-ot (adófizetési felső határ).

7. Járulékfizetési alsó határ

A járulékfizetési alsó határ: a munkaviszonyban foglalkoztatottak tekintetében meghatározott járulékfizetési alsó határ a (tárgyhó első napján érvényes) minimálbér 30%-a, tehát 2023. január 1-jétől 69 600 Ft után kell megfizetni a tb járulékot, és a szociális hozzájárulási adót.

8. Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulást azoknak a munkáltatóknak kell fizetniük, akiknél:

 • a munkavállalók száma a 25 főt meghaladja, és
 • az általuk foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát. 

Mértéke a tárgyév első napján megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év, 2023-ban tehát 232 000 Ft x 9 = 2 088 000 Ft/fő/év

9. Megbízási jogviszony – biztosítás elbírálása

A megbízási jogviszony (munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) keretében történő munkavégzés esetén a biztosítás létrejöttének elbírálásához szükséges vizsgálni, hogy az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelem eléri-e a minimálbér 30 %-át – ami 2023. január 1-től 69 600 Ft –, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét, ami 2 320 Ft. Amennyiben eléri, a magánszemély biztosítottá válik, ami a megbízó részéről bejelentési, járulék levonási és befizetési kötelezettséget von maga után. FONTOS!!! az idei évtől mindig a megbízás megkezdése előtt be kell jelenteni a jogviszonyt. 

10. Cégautóadó

Az év közben (második félévtől) megemelkedett mérték 2023. január 01-től törvényben is módosult, így lett az átmeneti intézkedésből végleges.

11. Reklámadó

2023-ban nem lesz reklámadó!!! A Magyar Reklámszövetség és társszövetségei által jelzett kezdeményezésre tekintettel a javaslat további egy évvel meghosszabbítja a hatályos szabályozás alkalmazásának határidejét, így az adó mértéke 2023. december 31-ig az adóalap 0%-a.

12. Illeték

 • Az ingatlanátruházás csak akkor lesz illetékmentes a kapcsolt vállalkozások között, ha a vagyonszerző előző adóévi nettó árbevételének legalább 50 százaléka saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadásából, üzemeltetéséből, vagy saját tulajdonú ingatlan adásvételéből származott.
 • Külföldön vásárolt gépjárművek esetén a jogszerzésre vonatkozó okirat benyújtásának határideje 15 napról 60 napra hosszabbodik.
 • illetékbélyeg 2024.01.01 nappal megszűnik, a fel nem használt illetékbélyegek értékének visszatérítését a jogvesztő határidőn belül, 2029. december 31-éig kérelmezhetik.
 • A bírósági határozatban megállapított eljárási illeték az állami adóhatóság fizetési felhívása nélkül, a bírósági határozat jogerőre emelkedését követő 60. napon válik esedékessé.

Amennyiben elveszett a jogszabályok és változások tengerében, keressen bennünket bizalommal. Naprakész ismeretekkel és szakértelemmel navigáljuk vállalkozását! Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Megosztás
Megosztás
Megosztás

Talyán Andrea

ügyvezető, bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő

Az évek során a piac szinte minden területéről, iparágából képviseltem vállalkozásokat. Fontosnak tartom, hogy az ügyfeleimmel őszintén, egy nyelvet tudjuk beszélni. Igyekszem a maximumot megtenni minden egyes ügyért és az ügyfelemért egyaránt, túlmutatva a szigorú adószakértői vagy könyvvizsgálói tevékenységen.
 
 
„A megoldás kösse le a figyelmet, ne pedig a hibák.”
(Vera Peiffer)